Surat Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan KKN-T 2021

SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN Nomor : 235/KEP/III.3.AU/D/2021 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA KKN TEMATIK INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN.

Menimbang :

 • Bahwa dalam rangka pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) pada masa pandemik covid-19 ITB Ahmad Dahlan Lamongan, dipandang perlu untuk segera melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
 • Untuk pelaksanaan tersebut dipandang perlu adanya dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
 • Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

 • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pendidikan Tinggi.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 • Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I 0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 • Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Memperhatikan Rapat ITB Ahmad Dahlan Lamongan

Menetapkan :

MENGANKAT DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN-T) ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN

 • Pertama : Menunujuk dosen pembimbing lapangan KKN tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan sebagaimana terlampir
 • Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
 • Ketiga : Apabila ada kekeliruan dan perubahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *